Rabu, 07 Desember 2011

carita lucu sunda

Beuki Gelo 

Meunang beja yen cenah Si Emang teh ayeuna mah geus cageur tina ‘panyakit gede-rahulna', Basa ditanya naon palakiahna pangna bisa cageur kitu, jawabna teh, "Teu pira, unggal isuk-isuk, hudang sare, ngabaheum cengek we sapiring mah," cenah. Tapi teu matak ieuh kana kasehatan cenah. "Buktina Emang ayeuna teu kua-kieu. Padahal dina jero saminggu teh Emang geus beak ngabaheum cengek... dua kintal!" Tuh, cageur pan?

Saruana

Saliwat mah antara sakola jeung madrasah teh siga euweuh bedana. Da memang ari nu sejen-sejenna mah sarua wae boh madrasah boh sakola oge kitu-kitu keneh. Padahal masing kumaha bae oge pasti tetep aya bedana. Ceuk Amad jeung Kusmin mah bedana teh nya eta "Ari sakola mah ustadna guru, ari madrasah mah guruna teh ustad." Tuh, bedana pan?

Teu Hayang

Nu kahiji hayangeun usaha, tapi teu bogaeun modal. Nu kadua bogaeun modal, tapi teu hayangeun usaha. Nu katilu mah, teu boga modal, tapi... teu hayangeun usaha! Tuh, kumplit pan?"

SMS 

Mun teu inget kana lagu nada SMS nu judulna Ulah Ceurik, geus hayang sahinghingeun ceurik masa SMS nu sakitu ‘garihalna' ditujukeun ka kuring. Geura we, nu ti Wa Ocoh: "Nung, wayahna Ua can bisa mayar hutang dipake mayar semesteran heula ku lanceuk maneh," cenah. Can dijawab geus jol deui SMS ti Ceu Ijah, cenah pageto sabeus gede genep puluh urang jumlahna rek piknik ka Pangandaran, "Ngan rek mampir heula ka imah Enung, siapkeun we senek jeung sangu sarereaaneun, nya?" cenah. Tuh, garihal pan?
Bubur Beras

Si Ibro haruhah-harehoh balik meuli bubur ayam, dititah ku indungna. Barang ditanya ku indungna, "Ku naon manehna bet balik lengoh?"
Ari jawabanana teh, "Tuda tulisannana diganti jadi bubur beras".

Ayo Yahya Heryanto
Rancah 46387 Ciamis

Jadi Guru

Pasosore Kabayan jeung pamajikanana keur ngobrol nyawalakeun anakna nu karek tamat SMA.
Iteung: "Budak teh urang sina neruskeun kuliah ka kedokteran we, ambeh bisa ngubaran nu gering."
Kabayan: "Teu kudu ka kedokteran sagala, Ki Dukun, Ki Tabib ge teu sakola di kedokteran bisaeun ngubaran nu gering mah."
Iteung: "Ka Ekonomi atuh, supaya bisa jadi pangusaha."
Kabayan: "Lah montong. Um Bob oge jadi pengusaha beunghar lain lulusan ekomoni."
Iteung: "Kumaha mun ka tehnik?"
Kabayan: "Ah, Si Ujang nu boga bengkel dilandeuh ngan saukur tamat SMA, geuning bisaeun ngomean motor jeung mobil ge."
Iteung: "Sigana mending ka pertanian, nya!"
Kabayan: "Iteung... Iteung, ti nini aki nepi ka uing oge bisa nyawah, bisa ngebon apan teu disakolakeun ti pertanian. Budak urang mah sina jadi guru we, ambeh bisa jadi guru dokter, guru pangusaha, guru montir, guru patani, guru ABRI, nu utamana mah jadi guru nu bisa digugu jeung ditiru."

Yati Rohayati
SMA Negri 24 Bandung
Jln. A.H. Nasution No. 27 Kota Bandung, 40619

Pere
Kuring hudang. Jam nunjukeun tabuh tujuh, kabeurangan. Satengah jam deui ka asup sakola. Kuring buru-buru mandi tuluy dangdan gesat-gesut. Dahar mah teu kaburu. Waktu keur nalian sapatu, indung kuring nanya. "Har, pan ieu teh poe Minggu?" kuring kerek inget, reuwas katungtungnakeun.

Hermana
Jl. Nanggela No. 396
Kawali 46253

Cekas

Kaca jandela mani bararesih pisan. Kuring ngagebeg. Aya kukupu asup norobos kaca. Singhoreng kaca teh lain beresih, tapi euweuhan.

Hermana
Jl. Nanggela No. 396
Kawali 46253

Hees

Abah Ontohod: "Naon tujuan nyaneh make hayang milu jadi Caleg teh Bay?"
Kabayan: "Nya uing mah hayang we ngajaran hees dina korsi anggota dewan, da katenjona meni jiga nu nikmat heesna teh jaba dibayar deuih."
Abah Ontohod: "Kasebeleun, dasar pangedulan!"

M. Arsya

Lamun Eleh
Iteung: "Bongan sagala geus beak dipake kampanyeu, pokona mah lamun eleh dina pemilu mah, Iteung rek menta talak."
Kabayan: "He... he... he... tapi lamun meunang Akang rek kawin deui."
Iteung: "Hah...?"

M. Arsya

Kabiasaan

Rengse dicontreng, ku Aki Jati keretas suara teh teras dipeunteun 1, maksudna betul hiji,. Abong pangsiunan guru, rupina hilap, raraosanana nuju meunteun keretas ulangan barudak.

M. Arsya

Kampanyeu

Pamajikan kuring abret-abretan miluan kampanyeu, pas waktuna pamilihan teu meunang panggilan da euweuh dina DPT-na, pamajikan ngajulaeu, kuring puasss...

Dodo Irawan
Kom. Badak Permai
Pandeglang

Salah Sangka

Disangka kuring mah tukang ngarang barakatak dina majalah Mangle biwirna ableh, urat beuheungna ranteng balas seuseurian. Tapi kanyataanana teu kitu. Buktina saderek "Ena Rs", sakitu tegepna, paingan "Neng Ami" bogoheun, he.. he. Kumaha ari Kang Tehas FB sami kitu?

Dodo Irawan
Kom. Badak Permai
Pandeglang

Ari Anjeunna...?

Basa ngadenge Kiai sobatna nu cicing di kota ngawayuh, Mama Kiai ngumpulkeun santri-santri dewasa, kaasup kuring. Sugan teh bade naon. Anjeuna mamatahan: "Kahade sobat Mama teh tong diturutan, nya Dak. Pamajikan mah hiji ge cukup. Awewe mah da kitu keneh- kitu keneh!" sanggemna.
Kabeh santri silih reret. Na ari Mama Kiai teu sadar kitu...? Anjeunna ge garwan tilu... malah palay ngajejegan hiji deui cenah.

Asep Budi Syafi'i - Bandung

Kantos Masantren?

Kantos masantren? Geura etah Mama Kiai, mun tos nerangkeun bab awewe teh sok nepi ka bubuk leutikna, da memang aya dina kitabna. Pasti we, isukna para santri dewasa mah kabeh aradus. Kaimpikeun!

Asep Budi Syafi'i - Bandung

Loba nu Belangna

Baongna kuring keur masantren, mun ngobor belut teh sok sagala diala. Oray ge dihapuk.
Hiji peuting kuring ngobor jeung Si Adut. Meunang satengah ember. Saparapat ember disanggakeun ka Mama Kiai peuting eta keneh.
Isukna, ana haok teh Mama Kiai: "Jurig siah! Na ngirim belut ka dewek teh loba keneh nu belangna batan nu coklatna...? Harom siah!"
Si Sadut tah, jangji borolo... teu dipilih heula!

Asep Budi Syafi'i - Bandung

Sieun Direbut

Kuring mah mun pulang kampung teh kumaha Lurah Santri. Mun manehna balik ka Sumedang, kuring balik ka Bandung. Mun manehna teu balik, kuring ge tara, sanajan kacida pentingna. Pasalna mah gede kasieun. Kabogoh kuring sieun direbut ku manehna. Ceuk beja lurah santri teh ngaheroan kabogoh kuring! meueueunynynyiii...!

Asep Budi Syafi'i - Bandung

Pulsa

Dunungan: "Cik Jang, pangmeulikeun Kartu As! Yeuh duitna!"
Pembantu: "Mangga...!" (bari ngaleos indit)
Teu lila pembantu teh geus balik deui, bari mawa "kartu remi" sagepok. Pok nyarita ka dununganana:
Pembantu: "Numawi Bapa, teu tiasa cenah meser kartu As-na wungkul mah! Kedah dipeser sadayana cenah!" (bari mikeun kartu remi ka dununganana).
Dunungan: "Naaa Sujang, aya ku belegug! Kami mah nitah meuli pulsa kartu As, lain nitah meuli kartu remi!"
Pembantu: "Oooh..."

Agus B. Irawan
Desa Neglasari
Kec. Cisomper - Kab. Garut

Panas

Ujay: "Aneh Hp teh! Ongkoh geus dieusian pulsa, tapi henteu daekeun asup wae!"
Ajo: "Ari eta, naon kitu pulsa-na?"
Ujay: "Mentari!"
Ajo: "Oh, pantesan atuh! Panaseun meureun?" (bari ngaleos).

Agus B. Irawan
Desa Neglasari
Kec. Cisomper - Kab. Garut

Ngalahirkeun

Dani: "Kasebeleun bidan teh, pamajikan urang rek ngalahirkeun teu ditarima, kalah sina balik deui!"
Rian: "Naha?"
Dani: "Enya, cenah da hamilna ge karek lima bulan!"
Ngan Tilu Siki
RW: "Ari nu peuting ngaronda saha?"
Hansip Adun: "Abdi we sareng pun Omen hansipna mah, ditambihan weh ieu ku pun Odoy sareng Aday. Ari kitu aya naon Pa RW?"
RW: "Puguh nini Cinot leungit endog hayam."
Hansip Adun: "Euleuh-euleuh... karunya teuing. Sabaraha siki nu icalna?"
RW: "Sapuluh siki cenah mah."
Odoy: "Gede wadul tah nini-nini teh Pa RW. Sidik ngan aya tilu siki nya  Day?"
RW jeung Hansip: "Hah..."

Fendy Sy. Citrawarga - Bandung

Istri Pa Dodo
Nyi Wiwi: "Dupi ieu leres bumina Pa Dodo, direktur PT Heboh?"
Bu Dodo: "Leres!"
Nyi Wiwi: "Dupi ibu sahana?"
Bu Dodo: "Ibu teh istrina Pa Dodo. Ari nyai saha?"
Nyi Wiwi: "Sami abdi ge istri Pa Dodo."
Bu Dodo: "Hah?"
Nyi Wiwi: "Ulah waka bendu Bu. Sami abdi ge istrina Pa Dodo. Bentenna teh Pa Dodo caroge ibu mah direktur, pun lanceuk mah tukang cukur."

Fendy Sy. Citrawarga - Bandung

BLT 1
Ema: "Uluh-uluh ituh dina tipi!"
Abah: "Naon Ma, mani hariweusweus?"
Ema: "Itu aya nu keur dibagi BLT, katincak tuluy maot!"
Abah: "Matak singgetan BLT teh diganti ayeuna mah!"
Ema: "Jadi naon kitu?"
Abah: "Pan asalna mah Bantuan Langsung Tunai, ari ayeuna mah jadi Bantuan Langsung Tewas!"
Ema: "Si Abah sok gagabah ari nyarita teh! Bongkena teu kabagean, sok sentimen!"

Komalawati
Jl. Pasarlama Kp. Sumurbandung RT 02/09
Cililin - Kab. Bandang Barat

BLT 2
Di pasar Cililin, omset sapoena para padagang ngadak-ngadak ngajaul ka luhur, alatan geus dibagi BLT. Nurutkeun panalungtikan, omset nu baramaen tepi ka duaratus rewu sapoena, bari beresih teu dipotong nanaon. Hebat teu?

Komalawati
Jl. Pasarlama Kp. Sumurbandung RT 02/09
Cililin - Kab. Bandang Barat

Laksana
Nyi Iteung (keur kakandungan): "Akang, ieu geura budak dina jero beuteung mani motah pisan! ti tatadi usikna mani tarik-tarik wae."
Kabayan: "Heueuh, sukur we atuh, Nyi! berarti laksana kahayang Nyai teh."
Nyi Iteung: "Nya kumaha kitu?"
Kabayan: "Enya, apan ti bareto keneh Nyai boga cita-cita lamun boga budak hayang jadi artis penyanyi dangdut anu lincah, kawas Dewi Persik tea, lin?"

Agus B Irawan
Kp. Cisarua RT 02/16
Ds. Neglasar - Kec.Cisompet
Kab Garut 44174

Hubungan Gelap
Aban: "Ceuk beja cenah barudak anu lahir di lemburna Si Toing mah kabeh oge hasil hubungan gelap! Asa piraku nya?"
Ubun: "Nya heueuh atuh, apan ka lemburna Si Toing mah nepi ka kiwari oge can asup PLN, nu matak ari peuting teh sok maroek! Komo sanggeus euweuh minyak tanah mah!"

Agus B Irawan
Kp. Cisarua RT 02/16
Ds. Neglasar - Kec.Cisompet
Kab Garut 44174

Ngosom
Si Adut keur dahar, ditanya ku Si Toto: "Keur naon, Dut?"
Tembal Si Adut bari ngosom: "Kor dohor jong jongkol, monoh hoyong jongkol, To?"
Si Toto (kabawakeun): "Sodo to-ong jongkol moh, bo-o. mon dogong moh hoyong!"

Ena Rs.
Sidamulya, Rancah.

Usil
Jajaka: "Neng, eta lancingan kotor..."
Cawene: "Wios..."
Jajaka: "Neng, eta sendalna oge kotor..."
Cawene: "Wios..."
Jajaka: "Neng, eta bujal katingali..."
Cawene buru-buru nutup bujalna. Rumasaeun make baju nu matak katingali bujal. Eraeun ari disebutkeun mah. Komo mun disebutkeun bujalna dosol mah, tada teuing...

Ena Rs.
Sidamulya, Rancah.

Racun
"Mang, meser racun cacing..."
"Racun cacing? nu kumaha, nya? Aya ge racun tikus..."
"Eta, Mang, nu ngabasmi racun dina beuteung kuring..."
"Oh, obat cacing kituh..."

Ena Rs.
Sidamulya, Rancah.

Eureun
Kuring eureun gawe dina beus teh. Najan dibere beus weuteuh oge, embung. Bongan gawe na beus mah "geunah calik, teu geunah balik." Jiga nu heueuh, gawe ukur diuk. Ari balik humarurung. Awak asa pejet, ari buruh teu sabaraha. Dunungan we nu bucitreuk mah.

Ena Rs.
Sidamulya, Rancah.

Disuntik
Babaturan sakantor, Si Endin, gering, ka dokter, disuntik. Atuh di kantor pada ngaheureuyan.
"Eta teh gara-gara can ganti KTP," ceuk Teh Lilis.
"Ku naon kitu?" si Didin can ngartieun.
"Bongan masih keneh KTP nu baheula, masih belum kawin keneh, coba lamun geuwat ganti ku nu anyar, pasti moal disuntik. Bejakeun we... tos tiasa nyuntik ayeuna mah! Tingali KTP abdi, Sudah kawin!"

Andri Priyatna
Jl. Kartini No. 233
Majalengka 45411

Sinetron Jurig
Dina tipi mani mahabu pisan sinetron jurig, aneh kolot budak teh resepeun pisan nongtong nu karitu teh. Akibatna kumaha?
Peuting Jumaah, De Galih anak Mang Diding nu kakara opat  SD hayang ka cai, na atuh, barang muka panto WC aya "penampakan" tea.
"Kela...," De Galih kalahka colohok, kalahka nilikan eta "penampakan", "Ieu teh... Kunti, Wewe Gombel, Tuyul, Kolor Hejo, atawa naon nyah? Mamah... aya jurig!!!" tuluy lumpat ka jero deuih.

Andri Priyatna
Jl. Kartini No. 233
Majalengka 45411

Nu Bageur
Asa aya nu salah bae dina hirup teh, utamana masalah awewe, naha bet hese?
"Geus gawe lain ayeuna mah?" ceuk Si Nanang sobat kuring baheula.
"Enggeus," tembal teh, "Ngan nya kitu, hayang meunang awewe teh asa... hese pisan dewek mah."
"Naha bet hese? Pagawean geus aya, gajih lumayan, tingal geuwat neangan awewe nu bageur..." ceuk Si Nanang deuih.
Tah eta! Di dinya salahna kuring teh, da kuring mah hayang teh awewe nu bageur jeung geulis, terpelajar, sawios beunghar ge! Akibatna jadi hese!

Andri Priyatna
Jl. Kartini No. 233
Majalengka 45411

Alus Keneh Adina
"Kumaha Neng Dida teh, sigana nu ngebet pisan ka maneh mah," cekeng teh.
"Da teu bogoh dewek mah," tembah Si Iman.
"Da enya, alus keneh adina. Adina mah bodas, lucu, awakna ngeusi teu gendut teuing care Neng Dida," cekeng teh deuih. "SMA keneh deuih, kakara kelas dua."
"Sok atuh, kenalkeun ka dewek!" tembal Si Iman haripeut.
"Tapi... da lalaki adina Neng Dida mah, kajeun?"
"Nya ari euweuh- euweuh teuing mah, sigana... lumayan oge," tembal Si Iman bati ngaheruk.


Dulurna

Incu: "Ki, ari puting beliung teh dulurna puting susu sanes?"
Aki: "Ngahuleng!"

Ati Wulandari
Jl. Moh. Ali No.85
Kec. Ciranjang - Cianjur 43282

Si Horeng Teh
"Si horeng teh lain ngan saukur aya kawin massal jeung korupsi massal wungkul tapi aya geuning kasurupan massal nu anyar keneh di Jember, Jawa Timur!"

Ati Wulandari
Jl. Moh. Ali No.85
Kec. Ciranjang - Cianjur 43282

Sarua Bolonna
Budak 1: "Kuring mah teu ngarti ku indung kuring, unggal kuring menta dahar jeung sambel sok dicarekan wae"
Budak 2: "Meureun we da lada atuh sambel mah... hayoh deuih nyeri beuteung!"
Budak 1: "Ah da tara lada-lada teuing sambelna oge!"
Budak 2: "Naha atuh?"
Budak 1: "Ngan kitu... mun dahar jeung sambel teh kuring mah kudu aya wae lalabna, dagingna, atina, jeung endogna!"
Budak 2: "Bener aneh nya indung maneh mah?"

Hikmat

Wartawan
Pipik: "Geus gawe naon maneh ayeuna, asa jarang panggih?"
Aso: "Jadi wartawan euy... sibuk!"
Pipik: "Ah... euweuh duitan wartawan mah!"
Aso: "Kajeun ah... jeung deui wartawan mah tugasna neangan berita lain neangan duit!"
Pipik: "Ih, ari maneh teu bisa diajak heureuy!"

Hikmat

Bejana
"Bejana majalah tempo disiomay ku Aburijal Bakri?"
"Lain disiomay atuh. Disomasi kitu!"

Ena Rs
Sidamulya, Bj. Gedang, Rch.

Gagah
Horeng Si Mandra teh najan artis manehna mah gagah. Eta we sok aya paribahasa sakti mandraguna.

E Ena Rs
Sidamulya, Bj. Gedang, Rch.

Teu Kabikeun
Mang Turdi baheula mah sok maen kuda lumping. Tapi geus lila eureun. Pangna eureun cenah lantaran kuda lumpingna teu beukieun deui beling, hayang wae huut. Ari huut pan kudu meuli. Kalah matak bondos. Diantep. Paeh we si kuda lumping teh.

Ena Rs
Sidamulya, Bj. Gedang, Rch.

Salah Sangka
Kuted: "Heran kuring mah euy, unggal nu ngaliwat ka handapeun tangkal kadu kuring, sok ngarandeg heula. Tuluy tanggah... kabitaeun meureun nya?"
Cumlun: "Lain kabitaeun tanggah teh, ulah waka salah sangka!"
Kuted: "Lamun lain kabitaeun naon atuh?"
Cumlun: "Sieuneun kaduna ninggang kana hulu... deuleu, sok ajaran ku maneh!"
Kuted: "Oooh... kitu, sugan teh!"

Hikmat

Pegat
Izal: "Pegat... pegat...!"
Noer bari lumpat: "Aya naon? Aya bangsat? Lumpat ka mana bangsatna?"
Izal: "Sanes bangsat, ieu bohlam pegat!"
Noer: "Ari maneh, ngareureuwas wae kolot keur sare teh, bohlam pegat wae kudu gogorowokan sagala?"
Izal: "Sieun... atuda poek!"

Hikmat

Pangalaman Menarik
Incu: "Naon tah Ki, pangalaman menarik aki keur ngora baheula?"
Aki: "Nu puguh mah harita teh aya mobil tiguling ka jurang  tuluy ku aki rame-rame jeung babaturan ditarik nepika mobil bisa ka angkat deui ka tonggoh. Eta we meureun pangalaman menarik aki mah jang!"

Ence Sumirat
Perum Kota Baru
Blok C3 - 32 Kec. Cisaku
Cianjur 43285

Pajabat Teras
"Basa aya pajabat teras ti Legok Nyentil ngalongok ka Mang Doing, salah saurang tokoh oposisi ti Barisan Leklok alias Balok tangtuna oge Mang Doing ngaku pisan ka semah bari pokna teh, mangga lebet ka bumi". Ngadenge kitu pajabat teras teh kompak ngajawab, mangga. Teu kedah ka lebet pajabat teras mah ceukap we calikna oge dina teras!"

Ence Sumirat
Perum Kota Baru
Blok C3 - 32 Kec. Cisaku
Cianjur 43285

Balik Deui
Obed: "Jelema jaman ayeuna, hususna dikalangan para artis awewe, tetela geuning loba anu baralik deui ka jaman maranehna keur orok!"
Unen: "Na kumaha kitu?"
Obed: "Heueuh, bareto mangsa maranehna keur orok henteu areraeun bubulucunan atawa ditaranjang ukur mamake cawet jeung kaos sangsang. Ayeuna sanggeus maranehna dewasa, bubulucunan deui wae nembong-nembongkeun..."
Unen: "His ari taun teh! Pan ilaing ge resep ka nu kitu teh, lin?"

Agus B. Irawan
Kp. Cisarua RT 02/16 Desa Neglasari
Cisompet - Garut 44174

Gajih Buta
Kabayan: "Pantesna Si Kardun tereh pisan beungharna, da cenah sok ngahakanan gajih buta!"
Iteung: "Iyyy...! Lain, dikumaha ngalana nya, pan buta teh bangsa jurig alias dedemit, lin?"

Agus B. Irawan
Kp. Cisarua RT 02/16 Desa Neglasari
Cisompet - Garut 44174

Rumah Makan "Wilujeng Sumping"
Sanggeus datang deui di Papua, sobat kuring urang Papua asli nyaritakeun pangalamannana ka kuring sakulawarga salila utrak-atrek di Bandung.
Sobat: "Bapa, salami kuring tingali di Bandung meh unggal poe dahar di rumah makan wilujeng sumping. Geuning urang bareto kungsi dahar di dinya!"
Kuring (bari seuri): "Yeuh Pa, itu mah rumah makan Sindang Reret... lain wilujeng sumping."
Sobat: "Ari eta unggal urang asup ka dinya, geuning aya tulisan wilujeng sumping; naon hartina?"
Kuring: "Pa, ari wilujeng sumping teh hartina selamat datang keur ngawilujengkeun atawa ngabageakeun ka nu ngadon daratang ka dinya."
Sobat: (bari mabuk sirahna) "Oh... ada harus... sa pikir juga... ko banyak sekali rumah makan wilujeng sumping?" (Oh... paingan... ceuk pikir teh, geuning rumah makan wilujeng sumping teh mani di unggal tempat aya...!)

Endang M. Suhandanie - Jayapura

Abong Budak
Ibu 1: "Budak kuring mah teu beukieun dahar jeung bihun."
Ibu 2: "Naha?"
Ibu 1: "Eta majarkeun teh buuk ninina diasakan."
Ibu 2: "Abong budak nya..."

Lala Latifah - Tasikmalaya

Sakola Pertanian
Pa Dudung: "Abong sakola pertanian nya, nanaon teh pasti wae hubunganana teh jeung tatanen."
Pa Dani: "Nya naon kitu?"
Pa Dudung: "Itu budak nu keur sakola di jurusan pertanian meunang beasiswa ti kampusna..."
Pa Dani: "Alus atuh meunang beasiswa mah, batur mah pahayang-hayang."
Pa Dudung: "Nyaeta oge katarimana mah, ngan ari sangkaan teh bakal duit atawa bebas biaya kuliah."
Pa Dani: "Ari kitu naon?"
Pa Dudung: "Budak kuring mah meunang Beas wae dua karung."
Pa Dani: "Nya meureun da milihna jurusan pertanian, coba mun jurusan nu lain mah."

Lala Latifah - Tasikmalaya

Asal Ulah Maca Mangle
Bu Tikeu tos ngalahirkeun dioprasi caesar, sabot ngantos damang anjeunna karesel ngagoler wae.
"Dok, kenging bari maca?"
"Mangga wae, asal ulah maca Mangle."
"Naha Dok?"
"Bilih kabaca barakatakna bahaya, engke kaputan tilas oprasi na patuangan tiasa udar deui"
Bu Tikeu ngadon tipepereket nahan piseurieun.

M. Arsya

Kantong Canggih
Para pakar disainer kantong di nagara Manaboa ngayakeun gempungan pikeun nyiptakeun hiji produk kantong nu canggih tur serbaguna di antarana: nu bisa dipake balanja, anti air, bisa dipake tiung lamun hujan, tilam diuk lamun darurat, fleksibel teu gagarubang, bisa ditilep disakuan, teu ngerakeun lamun dibawa apel ka kabogoh, teu matak kabita rampog atawa jambret, bisa didaur ulang, trendi tur murah pisan hargana.
Sanggeus adu reyom, debat meunang tujuh poe tujuh peuting ahirna juri mupakat wae hasilna eta kantong teh dingaranan: KANTONG KERESEK HIDEUNG.

M. Arsya

Stress
Di rohangan tunggu rumah sakit.
Pasen 1: "Kasawat naon Pa?".
Pasen 2: "Asam urat, rumaos seueur teuing wisata kuliner"
Pasen 1: "Ari bapa kasawat naon?"
Pasen 3: "Kolestrol, rumaos abi oge ari dahar teh kudu wae jeung gule, sate, jeung sop buntut."
Pasen 1 nanya ka Bapa Ontohod: "Ari Abah kasawat naon?"
Bah Ontohod: "Stress Ujang."
Pasen 1: "Ngemutan naon atuh Bah dugi ka stress kitu?"
Bah Ontohod: "Rumaos teu kacumponan hayang barang dahar ngeunah."

M. Arsya

Nyieun KalimahBu Guru: "Syarif jieun kalimah make kecap edan."
Syarif: "Aden adina Idan tatangga Udin rada edan, da dismekdon ku Si Adun."
Bu Guru: "Ayeuna maneh Aden make kecap syaraf."
Aden: "Syarif ahli sorof, suruf rada syaraf da disirep ku tukang sirop."
Bu Guru: "Aralus."

Nurul Hidayah
Madrasah Aliyah Yaspin
Jl. Pesantren No. 26
Cibolong Kidul Cisaat
Sukabumi - Jawa Barat
43152

Motto Mangle"Kumaha mun motto Mangle teh kieu wae atuh, MENDING NGAGAKGAK BATAN NGAGUKGUK!"

Ati Wulandari
Jl. Moh. Ali No.85
Kec. Ciranjang - Cianjur 43282

Beuki Murah"Kalender teh beuki dieu beuki murah!"
"Na kumaha kitu?"
"Nya pan baheula mah kalender teh dua rebu tujuh, terus dua rebu... dalapan ayeuna mah geus dua rebu salapan!"

Ati Wulandari
Jl. Moh. Ali No.85
Kec. Ciranjang - Cianjur 43282

Iding: "Naon sababna motor teu meunang asup ka jalan tol?"
Odong: "Sabab meunang asup ka jalan tol mah kandaraan nu gilindingna opat atawa leuwih cara mobil."
Iding: "Salah."
Odong: "Sabab kitu aturanana meureun?"
Iding: "Salah."
Odong: "Ari ceuk ilaing naon alesanana?"
Iding: "Sabab ditumpakan ku jelema. Da mun teu ditumpakan mah teu nanaon. Tenjo we ku ilaing ningan sok aya treuk mawa motor asup ka jalan tol, ku pulisi ge teu dikitu kieu."
Odong: "Heueuh, nya!"

Fendy Sy. Citrawarga - Bandung

JigaUus: "Pa, ari kingkong teh jiga naon?"
Bapa: "Anu jiga Oa ngan gede!"
Uus: "Ari Oa jiga naon?"
Bapa: "Anu jiga monyet!"
Uus: "Anu jiga monyet naon?"
Bapa (kesel): "Jiga indung maneh...!"
Uus: "Maaah... Ieu geura yeuh ceuk Si Bapa, Mamah jiga monyet!"
Bapa: "Na ari siiiaaa... ka kolot teh!"

Hikmat

Akibat BingungAya pamuda tukang mabok keur dipapatahan ku ustad.
Ustad: "Yeuh, ulah mabok wae atuh, haram deuleu. Maneh nyaho teu mun akibatna loba nginum?"
Pamuda: "Terang...!"
Ustad: "Naon akibatna teh?"
Pamuda (teu kireum-kireum): "Beser...!
Ustad (ngaleos): "Abong nu keur mabok."

Hikmat

BeusiAso: "Abdi teh atlet lari Bah... hoyong tiasa lumpat tarik sareng bedas kumaha tah cara sareng saratna?"
Bah Omeng: "Euh... jadi maneh teh hayang bisa lumpat tarik jeung bedas?"
Aso: "Sumuhun Bah, kumaha tah?"
Bah Omeng: "Gampil eta mah Cu... saratna mah ngagegel beusi geura!"
Aso: "Ngagegel beusi?"
Bah Omeng: "Enya... sok geura tingali kuda oge ngagegel beusi, lumpatna tarik jeung bedas!"
Aso (na hate): "Kasebeleun siah hanas jauh-jauh aing ka dieu!"

Hikmat

SaliwangAki jeung nini keur ngobrolkeun incu na anu turunan indo.
Aki: "Nini, incu teh mani kasepnya abong turunan... ngan hanjakal bet digundul. Saha ngarana teh Aki mah poho deui?"
Nini: "Oooh... eta Si Luis."
Aki: "Luis... luis nanahaon geus puguh gundul euweuh buukan!"
Nini: "Euh dasar nu saliwang..."

Hikmat

NgetikBudi: "Silaing mah Gus, mani "jadul" pisan! nyieun karangan diketikna ku mesin tik biasa! ku komputer atuh, da ayeuna mah geus canggih. Sagala ge ku komputer!"
Agus: "Enya make komputer! Dicolokeun kana irung silaing! Da puguh ka lembur urang mah can aya listrik...!" (bari terus ngetik dicaangan ku lampu cempor!).

Agus B. Irawan
Kp. Cisarua RT 02/16 Desa Neglasari
Cisompet - Garut 44174

Cita-citaGuru: "Sakur jelema pasti boga cita-cita. Cing Jan, ari cita-cita hayang jadi naon?"
Ijan: "Hoyong janten dokter, supados tiasa tutulung ngalandongan nu teu damang."
Guru: "Alus tah! ari Abud, hayang jadi naon?"
Abud: "Abdi mah hoyong janten tentara! Supados tiasa bela nagara!"
Guru: "Hade oge! Cing ari Itok, hayang jadi naon tah cita-cita teh?"
Itok: "Eueuh, abdi mah hoyong janten pangarang! Supados... pinter ngabohong!"
Guru: "Heueuh da eta pagawean maneh, purah ngabohong."

SMP HaratisKardun: "Cenah sakola SMP Negri teh haratis, tapi budak kuring mah teu bisa asup."
Kirdun: "Naha bisa kitu?"
Kardun: "Ceuk kepala sakolana mah pedah SD-na teu lulus."
Kirdun: "Nya heueuh atuh, jadol teh hanas didengekeun."

Zeni - Dago

Pisah RanjangBudi: "Bejana pisan ranjang jeung pamajikan?"
Arip: "Heueuh euy..."
Budi: "Aya masalah naon kitu, pan anyar kawin lin?"
Arip: "Eta boga risbang dua. Naasna teh duanana reyod, teu bisa disarean ku duaan. Sono-sono ge kapaksa kudu misah ari rek reup sare mah.
Budi: "Oh... sugan teh."

Zeni - Dago

Siga Munding"Bener euy hirup mah kudu siga munding!"
"Nya kunaon kitu make jeung kudu nyonto ka sato sagala?"
"Geus kabuktian loba jelema anu tuturut munding."

Moh. Iqbal - Cimahi

Muringkak Bulu PundukBubun: "Sangkan teu boga panyakit ngompod kumaha nya?"
Dani: "Gampang atuh hayang teu sieunan ku jurig mah."
Bubun: "Gampang kumaha?"
Dani: "Tingal ka warung meuli silet."
Bubun: "Terus?"
Dani: "Geus aya silet kerokkeun kana bulu punduk, beres."
Bubun: "Heueuh nya..."Tidak ada komentar:

Posting Komentar